Årröds Boställe


ÅB står för Årröds Boställe...


I februari 2016 flyttade vi in i Årröds Boställe, en gård ca 30 min sydväst om Kristianstad. Gården ligger vid foten och den underbara naturen av Linderödsåsen, närmare bestämt norr om Sätaröd.


Gården är en gammal länsmansbostad med anor från 1400-talet och med bevarade häktesförvaringar.


Enligt Skånes Rekognosceringskarta 1812-20 ska S Årröds by ha legat på platsen där Bostället idag ligger. Byns äldsta skriftliga belägg är 1419 enligt Ortnamnsarkivet i Lund, Upptagen som by i Prästrelationerna* 1624 som Boställets gårdstomt eller Årröds gamla bytomt. Men en del av tomten är fornminnesmärkt så det har betydligt tidigare varit en kulturbygd.

Gården har idag ca 70 tunnland fördelat på skog, åker och bete. I söder går gränsen längs med Vramsån, vilken är klassad som ett Natura 2000-område och är av nationellt intresse eftersom det hyser flera värdefulla naturmiljöer.

I vattendraget har samtliga sju inhemska musselarter påträffats, därutöver har även andra värdefulla arter noterats i och intill vattendraget, bl.a. havsöring, ål och kungsfiskare.


I dag är gården en hästgård men har tidigare haft mjölkkor och fler djur. Gården ligger i Gärds Härad. Vägen har under lång tid gått förbi här och den gamla stenbron över bäcken från Djurröd finns kvar.

Under 1600 talet och Karl den XI:s tid infördes indelningsverket för att man genom naturahushållning skulle kunna avlöna statligt anställda, främst inom armén och marinen. Boställen var gårdar som innehades av statliga ämbetsmän. Jordbruksboställen bestod av kronans eller kyrkans jordbruksfastigheter och gav inte endast boställsinnehavaren en bostad utan även en avlöning genom den inkomst som jordbruket gav. Jordbruksboställen indelades i civila för civila ämbetsmän, framför allt landshövdingar, kronofogdar, häradsskrivare, lagmän och häradshövdingar; militära för den indelta arméns officerare och underofficerare; ecklesiastika för biskopar, präster och en del klockare. Systemet avvecklades under slutet av 1800 talet och i början av 1900 talet.

 

Årröds boställe var ett Kronolänsmansboställe och här bodde länsmannen. De gamla häktesrummen finns fortfarande kvar, där kunde man förvara en buse intill avtransport till tinget. Tyvärr finns inte de gamla protokollen och handlingarna kvar.


Före skiftesreformen under 1800 talet låg Årröds by här. Men när man skiftade marken flyttades bokstavligen de andra gårdarna ut till de nya markerna. De två gårdarna nordost om gården har legat på denna platsen.


Under 60-talet styckades det av en del tomter för sommarhus, de flesta av dem har i dag blivit åretruntbostäder.

Tidigt 1970 tal revs en av de äldre byggnaderna (förmodad den första gårdsbyggnaden) med bakugn för att ge plats åt en förlängning av huset i nordlig riktning samtidigt som man startade upp ett kollektiv. Det blev inte så långvarigt.

 

* Prästrelationerna från Skåne och Blekinge av år 1624. Utg. av John Tuneld. Lund. 1934. ( Skr. utg. av Kungl. hum. vetenskapssamfundet i Lund. XVIII.).Vramsån går vid gårdens ägor. En fantastisk känsla när man ser rådjuren beta utanför fönstret. Ett paradis med andra ord samtidigt som det det går att nå huvuddelen av Skåne på en timme med bil.

Som exempel har vi Gärds RF: 35 min, Flyinge: 35 min, Vinslövs RF: 20 min.På Bostället finns ett privatstall med 5 boxar, Uppvärmda sadelkammare, spolspilta och täckeskammare


Gäststall med 10 boxar, 3 lösdrifter

9 gästhagar 5x5m, 3 hagar 15x15 m , 1 st hingsthage.

Ridhus som mäter 20x60 och utebana 30x45
En tornerspelsbana på 60 meter och mindre läktare

Rakbana för beridet bågskytte som mäter 250m .


Boställets två häktesförvaringar finns bevarade vara den ena används till eventlokalKurslokal med tillgång till mindre kök och matplats

Samt Bed & Breakfast och Gårdsbutik
I och kring Olarps naturreservat...


Fantastiska ströv- och ridområden kring Linderödsåsen...

Olarps kvarnväg i naturreservatet
Olarps kvarnväg i naturreservatet
Sommarhagen
Sommarhagen
Olarps kvarnväg
Olarps kvarnväg
Olarps kvarnväg
Olarps kvarnväg
Olarps Kvarnväg
Olarps Kvarnväg
Vramsån
Vramsån
Sommarhagen
Sommarhagen
Utanför bostället
Utanför bostället
Liarumsdalen
Liarumsdalen
Liarumsdalen
Liarumsdalen
Vägen mot sommarbetet
Vägen mot sommarbetet
Liarumsdalen
Liarumsdalen
Utandör bostället
Utandör bostället
_10A4860-002
_10A4860-002
Äppelträdet i trädgården
Äppelträdet i trädgården
Rickarumsvägen
Rickarumsvägen
Linnemöllavägen /Liarumsdalen
Linnemöllavägen /Liarumsdalen
Liarumsdalen
Liarumsdalen
Fika i trädgården
Fika i trädgården
Sommarhagen
Sommarhagen